Nepřihlášen
Nová stránka 1

Zápis z celostátní soutěže STOČ ´15

dne 23. 4. 2015

 

1.     Na Fakultě aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), (Nad Stráněmi 4511) probíhala celostátní studentská soutěž STOČ ´15, které se zúčastnilo 39 studentů z různých fakult České republiky a Polska. Studenti soutěžili celkem v pěti sekcích:

·           S1 Aplikovaná informatika

·           S2 Robotické systémy

·           S3 Automatické systémy řízení

·           S4 HW a SW aplikace

·           S5 Měřicí a diagnostické systémy

 

2.     Zahájení proběhlo v přednáškovém sále 51 107. Děkan FAI doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. přivítal všechny účastníky soutěže, porotce i hosty. Proděkan FAI pro tvůrčí činnosti a doktorské studium Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. představil organizátory, sponzory a krátce informoval o organizaci celé soutěže.

 

3.     Soutěžící představili své práce v jednotlivých sekcích. Prezentované práce hodnotily odborné komise, které pracovaly v tomto složení:

S1 Aplikovaná informatika

Předseda:

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Členové:

RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

 

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

 

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

 

Ing. Ondřej Píža (Pria System s.r.o.).

 

Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

 

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

 

Ing. Pavel Bembenek (First information systems, s.r.o.)

 

S2  Robotické systémy

Předseda:

doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Členové:

doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.

 

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

 

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

 

Ing. Petr Janoš (CID International a.s.)

 

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

 

Ing. Erik Král, Ph.D.

                       

 

S3 Automatické systémy řízení

Předseda:

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Členové:

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.

 

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

 

dr. Inž. Andrzej Kot

 

Jan Březík (Zlín Net a.s.)

 

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

 

Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

 

S4 HW a SW aplikace

Předseda:

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Členové:

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

 

prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Dr.h.c.

 

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

 

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

 

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

 

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

 

Ing. Martin Mušinský, Ph.D. (Continental Barum, s.r.o.)

 

S5 Měřicí a diagnostické systémy

Předseda:

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.

 

doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

 

Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

 

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

 

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

 

Ing. David Míček (MOBA s.r.o.)

 

 

4.     Po ukončení prezentací, komise v jednotlivých sekcích rozhodly o umístění soutěžících na prvních třech místech.

S1 Aplikovaná informatika

1.

Luděk Koutný

Automatická identifikace pilových pásů

UTB ve Zlíně, FAI

2.

Martin Jurek

Moduly pro inteligentní domácnost

VŠB-TU v Ostravě, FS

3.

Bc. Kamil Stokláska

Využití 3D modelu reálného prostředí v Unity engine

UTB ve Zlíně, FAI

 


 

 

S2 Robotické systémy

1.

Bc. Petr Černohlávek

Čtyřnohý kráčející robot

Univerzita Pardubice, FEI

2.

Tomáš Skalický

Návrh a realizace robotického manipulátoru

Univerzita Pardubice, FEI

3.

Michal Jalůvka

Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního robota – 2D mapování prostoru

Ostravská univerzity, PřF

 

S3 Automatické systémy řízení

1.

Gabriel Zalisz

Řízení modelu pásového dopravníku pomocí PLC automatu

VŠB-TU v Ostravě, USP

2.

Bc. Pavel Vantuch

Monitorování a podpora řízení průmyslového procesu s pomocí nástrojů platformy operátorského řízení

VŠB-TU v Ostravě, FS

3.

Kataryzna Cala

Control program of a test stand for wires

AGH in Krakow, FMER

 

S4 HW a SW aplikace

1.

Bc. Libor Odstrčil

Kamerový manipulátor pro stereovizi

UTB ve Zlíně, FAI

2.

Bc. Petr Homolka

Autonomní samorozkládací koptera

ČVUT v Praze, FS

3.

Bc. Jiří Czebe

Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení

VŠB-TU v Ostravě, FS

 

S5 Měřicí a diagnostické systémy

1.

Bc. Martin Hlavizna

Zařízení pro kompletní údržbu a testování olověných akumulátorů

UTB ve Zlíně, FAI

2.

Bc. Marek Sonnenschein

Návrh a realizace myostimulace pro posílení svalstva a relaxaci

VŠB-TU v Ostravě, FEI

3.

David Oczka

Návrh a realizace algoritmu pro systém limitního ozařování

VŠB-TU v Ostravě, FEI

 

5.     Ve 13.30 hod. se všichni účastníci i organizátoři akce sešli v posluchárně 51 107 k závěrečnému vyhlášení výsledků. Ceny předávali předsedové jednotlivých sekcí a zástupci sponzorských firem.

6.     Sponzorsky podpořily tuto soutěž firmy: ABB s.r.o., CID International, a.s., Continental Barum s.r.o., MOBA, spol.s r.o., PRIA SYSTEM s.r.o.,Kovárna VIVA a.s., Zlín Net, a.s., First information systems, s.r.o.

 

Zapsala: Bc. Jana Doleželová

Verifikoval: Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.